Δίκαιο Αλλοδαπών

Η Δικηγορική Εταιρεία «Ελευθέριος Κάρτσωνας και Συνεργάτες» αναλαμβάνει επιτυχώς την διαδικασία απόκτησης και ανανέωσης οριστικών τίτλων διαμονής στην Ελληνική Επικράτεια ως και κτήσης Ελληνικής Ιθαγένειας . 

Επίσης αναλαμβάνει την νομική διαδικασία άσκησης των προβλεπόμενων ενδίκων μέσων και βοηθημάτων κατά δυσμενών διοικητικών πράξεων (απορριπτικών αποφάσεων αποφάσεων διοικητικής και δικαστικής απέλασης κ.α) που αφορούν υπηκόους τρίτων χωρών και πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

Scroll to Top